Orientering fra Styret til medlemmer i Åsane Jeger- og Fiskerforening

Åsane JFF er vedtatt ekskludert fra NJFF fra mandag 6. november 2023. Dette på
grunn av en konfliktsak, samt at styret og øvrig ledelse i foreningen ikke aksepterer de nye vedtektene og krav fra NJFF. Vi er Norges største lokalforening og har det mest omfattende skyteanlegget i landet. I tillegg har vi en solid økonomi, og står helt fint på egne bein. NJFF vil med stor sannsynlighet sende deg en melding om medlemskap i NJFF – men denne kan du som medlem i ÅJFF bare se bort ifra.

Konfliktsaken:

Årsmøtet i Åsane JFF fattet vedtak mars 2022 om at Styret måtte undersøke
nærmere forhold i det tidligere jaktutvalget.

Styret har i sitt arbeid funnet kritikkverdige, ulovlige og økonomiske forhold. Et 20-talls personer har vært involvert i granskningen, som resulterte i at en gruppe på fire medlemmer ble ekskludert i januar 2023. Dette som ett resultat av deres illojale handlinger, da de urettmessig hadde overtatt (stjålet) foreningens jaktterreng i Fusa, og store summer for våre medlemmer er gått tapt.

NJFF har overraskende gått inn i saken og frikjent de fire ekskluderte da de mener at tyveri av et felles jaktterreng hvor flere hundre medlemmer har jaktet i mange år, ikke er en illojal handling. NJFF har heller ikke brydd seg mye om Åsane JFF sin etterforskning av de lovmessige brudd som er blitt avdekket. Dette går også utover ÅJFF sitt navn og rykte. Videre velger NJFF også å neglisjere pålegg gitt fra Miljødirektoratet for alle jegeres plikt som gjelder anvisning av «Sett & Skutt». Det å ikke føre opp riktig antall skutte dyr er som kjent ett alvorlig lovbrudd og som er straffbart. Videre tar ikke NJFF ansvar selv om de fire ekskluderte har brutt Personvernloven i denne konflikt.

Denne opptreden er ikke akseptabel for Åsane JFF sitt Styre og øvrige ledelse. Det er vår plikt å sette en grense for hva som er rett og galt. Tyveri fra fellesskapet er ikke akseptabelt, og det er skadelig for foreningen å ikke ta tak i dette. Slik behandling vi har blitt møtt med fra NJFF er uakseptabel. Vi mener at NJFF skulle gått foran og vist vei når det gjelder human jakt, sikkerhet under jakt og fremmet god etikk og moral.

Nye vedtekter:

NJFF har lansert en ny vedtektsmal som alle foreninger i NJFF skal følge f.o.m. 2024. Vedtektsmalen bryter på flere punkter med de vedtekter vi har i Åsane JFF, og samtidig gir endringene en stor maktoverføring fra lokalforeningen til NJFF. Det betyr at vi som forening får mindre makt, og må uansett forholde oss til alle sentrale beslutninger, enten vi liker det eller ikke.

Som Norges største JFF lokalforening aksepterer vi ikke dette, hvilket grunnlag resulterer i at ÅJFF blir ekskludert av NJFF. Vi viser her også til de to siste nr. av «Jakt & Fiske» bladet der dette er mye omtalt og varslet.

Åsane JFF

Åsane JFF er en selvstendig frivillig forening med nærmere 2000 medlemmer, og har et av de største Jakt- og Skytesenter i Norge. Over 6000 skyttere besøker anlegget vårt i løpet av året. Anlegget er bygget på dugnad gjennom mange år. Gjennom utvalgene våre drifter vi foreningen med lønnsom drift, meget god likviditet og god egenkapital, noe som kommer alle medlemmer og besøkende til gode.

For mere informasjon i denne saken se HER


Publisert

i

av

Stikkord: