Jegerprøven – 5 dager (dagtid)

Vi tilbyr jegerprøvekurs. Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Timeplan
mandag Teoriundervisning i klasserom 09:00 – 15:00
Tirsdag Klasserom + Utedag på skytebanen* 09:00 – 15:00
Onsdag Teoriundervisning i klasserom 09:00 – 15:00
Torsdag Teoriundervisning i klasserom 09:00 – 1500
Fredag Utedag på skytebanen 09:00 – 15:00

Eksamen så snart mulig etter kurset er ferdig, opplyses om når det blir i løpet av kurset.

*Husk gode klær og vanntette sko til utedagene.

NB – Du kan velge medlemspris selv om du ikke er medlem per i dag, men vi forutsetter medlemskap i Åsane Jeger og Fiskerforbund i løpet av kursperioden.

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført jegerprøvekurs, og bestått eksamen, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og -fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr
Åsane JFF avholder selv elektronisk eksamen. Denne tilgangen er delegert og tilrettelagt fra Bergen kommune, som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen innen sin kommune.

Nyttige lenker:
– Digital kurs versjon (anbefaler å se en ekstra gang på artskunnskap og lover & regler
https://www.trainingportal.no/md/content_frameset.html

Test en prøve eksamen her
https://test.flexiteexam.com/adapt-it/Begin#/setups?

VIKTIG FØR OPPMØTE PÅ KURS
Etter at du har meldt deg på kurs, må du laste ned appen jegerprøveeksamen til din mobiltelefon eller nettbrett, og registrere deg som jegerprøvekandidat.
Du må og betale eksamensgebyr på kr. 360,-
Dersom du skal avlegge eksamen hos oss må du velge Bergen som sted for eksamen.