Info del 3 fra Roald Carlsen/Styreleder Åsane JFF – Eksklusjon fra NJFF

NJFF skriver i epost og SMS til medlemmene i Åsane JFF i dag

I 2022 ekskluderte Åsane JFF fire medlemmer. Norges Jeger- og Fiskerforbunds domsutvalg har konkludert med at Åsane JFFs eksklusjon av de fire medlemmer må oppheves på grunn av feil saksbehandling og manglende dokumentasjon.

Fakta:
NJFF v/domsutvalget hadde ingen plass i ÅJFFs vedtekter da denne saken ble anket til forbundet, og har dermed ingen besluttende myndighet. Eksklusjoner av medlemmer i ÅJFF skal/må behandles av den selvstendige organisasjons vedtekter inntil annet er vedtatt av et ordinært årsmøte. Domsutvalgets vedtak er også tatt på sviktene grunnlag, og hvordan kan korrekt beslutnings tas når de selv erkjenner at det var «manglende dokumentasjon». Var det ikke da på sin plass å be om nødvendig dokumentasjon!? ÅJFF har ikke fått anledning til kontradiksjon og domsutvalgets beslutning ble tatt ut fra ensidig dokumentasjon.

Styret i Åsane JFF har besluttet å ikke følge opp saken med omgjøring av disse
eksklusjonene.

I sin vurdering har domsutvalget også kommet frem til at avholdte årsmøter i foreningen ikke er gjennomført riktig, og dermed ikke gyldige.


Fakta:
Det ordinære årsmøtet ble aldri satt i gang grunnet at de ekskluderte ikke fulgte styrets henstilling om å tre inn i årsmøtet når saken deres skulle håndteres – en saksgang som ÅJFFs vedtekter beskriver! Møtet ble derfor stoppet og det ble på nytt innkalt til årsmøte, da uten den aktuelle eksklusjonssaken, og de ekskluderte mistet dermed muligheten til å få saken sin belyst.

Styret i Åsane JFF må derfor innkalle til nytt årsmøte.

I tillegg har ikke Åsane JFF behandlet nye vedtekter som ble vedtatt av NJFFs landsmøte i 2021. Alle foreninger tilsluttet NJFF må ha vedtekter som er i samsvar med de nye vedtektene slik de er vedtatt av landsmøtet.

Fakta:
Som landets største JFF har ÅJFF også vedtekter som går utenpå NJFFs lovnorm. Nettopp pga. at foreningen er kompleks med mange aktiviteter og drift av ett av landets største skyteanlegg innen jakt- og sportsskyting. Foreningen besluttet derfor på årets Årsmøte at samme lovkomiteen, som laget de eksisterende vedtektene (godkjent av ÅJFF årsmøtet og NJFF sentralt senest i 2017), skulle sammenfatte eksisterende vedtekter og inkorporere den nye lovmalen til NJFF. Dette forslaget til nye samlede vedtekter var vedtatt fremlagt på ordinært årsmøte i 2024. ÅJFFs og NJFFs vedtekter sier begge at vedtektsendringer KUN kan foretas på ordinært Årsmøte!

For at foreningen kan stå tilsluttet NJFF må foreningens vedtekter vedtas på et nytt årsmøte. Landsmøtets frist er 31.12.2023.


Foreningen må snarest rette opp disse forholdene. Dersom dette ikke skjer innen fristen, må dessverre NJFF følge opp saken med en eksklusjonsprosess av Åsane JFF. Som nevnt er Åsane JFF fortsatt tilsluttet NJFF, og vi har over lengre tid gitt styret i foreningen anledning til å følge opp forholdene nevnt ovenfor.

Fakta:
Se punkt ovenfor! ÅJFFs vedtekter har frist for innkalling på 8 uker, og det er fra 5. november og innen 2023 faktisk ikke mulig å oppfylle! Neste ordinære årsmøte er i mars 2024.

Hva er Domsutvalget?

Domsutvalget er organisasjonens høyeste dømmende myndighet i saker som gjelder
etterlevelse av vedtektene i hele organisasjonen, suspensjon eller eksklusjon av
medlemmer. Utvalget er selvstendig, og avgjørelser herfra kan ikke omgjøres.

Fakta:
Domsutvalget har for det første ingen plass i ÅJFFs nåværende vedtekter og kan ikke foreta denne inngripen i en selvstendig frivillig organisasjon uten at et Årsmøte har vedtatt at det så skal være. For det andre har ikke Domsutvalget regler for saksbehandling, som samsvarer heller ikke med normal demokratisk etikk innen frivilligheten. Når man i tillegg har besluttet at Domsutvalgets avgjørelse ikke kan omgjøres av NJFFs høyeste demokratiske organ, så har man «malt seg inn i et hjørne» og satt seg over Norsk lov.

Hva betyr denne saken for ditt medlemskap i NJFF?

Dersom ikke foreningen følger opp sakene nevnt ovenfor kan ditt medlemskap i NJFF opphøre og du mister dermed dine sentrale medlemsfordeler, bl.a Jakt & Fiske.Du vil likevel ha anledning til å melde deg inn i annen forening tilsluttet NJFF. Er du konkurranseskytter og fortsatt ønsker å delta på terminfestede stevner, må du melde deg inn i en annen forening tilsluttet NJFF.

Fakta:
Man kan skyte konkurranser innen NJFF ved å være medlem sentralt, men for å arrangere stevner innen NJFF disiplin må arrangøren være en del av NJFF organisasjon. Bladet Jakt&Fiske har i dag mange konkurrenter i markedet og det meste av oppdatert informasjon rundt våre aktiviteter finnes i dag på nett.

Hva betyr en eventuell eksklusjon for driften av Åsane JFF?

  • Foreningen kan ikke arrangere jegerprøvekurs gjennom Studieforbundet natur og miljø.

Dette punktet er feil og må straks tilbakevises av NJFF! Det er ikke NJFF som
håndterer eller har avtalene om jegerprøvekurs i Norge!
https://www.jegerproveeksamen.no/om-ordningen/

  • Det er ikke lenger mulig å søke om aktivitetsmidler gjennom NJFF.

ÅJFF har verken søkt eller mottatt aktivitetsmidler fra NJFF eller noen av dets
søkemuligheter. Dette foregår direkte fra ÅJFF og mot de som eventuelt tildeler slikt. Foreningen og dets aktiviteter har i det store og hele vært selvfinansierende.

  • Det vil ikke være mulig å få mva-refusjon gjennom NJFF

Det er IKKE NJFF som deler ut «mva. refusjon» (ordningen kalles
«Momskompensasjon på varer og tjenester»). Dette organiseres av Lotteri- og
stiftelsestilsynet (Lottstift) og alle frivillige organisasjoner i Norge kan sendes sine
søknader direkte dit.

  • Foreningen vil miste muligheten til å gjennomføre storviltprøven gjennom NJFF.

Gjennomføring av storviltprøven kan foretas av de som er godkjent til formålet
gjennom Miljødirektoratet. Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en av de NJFF er en
annen. Lag og foreninger som ikke er tilsluttet DFS eller NJFF, kan søke
Miljødirektoratet om godkjenning som arrangør av skyteprøven.

  • Foreningen har ikke lenger anledning til å arrangere terminlisteførte skytestevner i NJFF, og medlemmene kan ikke delta på disse.

Dette vil være et punkt til bearbeiding og løsning dersom muligheten uteblir

  • Foreningen vil ikke lenger være omfattet av NJFFs kollektive forsikringsordninger (Ansvarsforsikring, dugnadsforsikring og styreforsikring).

ÅJFF har i sine instrukser pålegg om å tegne egne forsikringer for ovennevnte og
har så også gjort!

  • Foreningen og medlemmene mister alle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Gjennom prosessen som har pågått det siste året kan vi, som medlemmer i
lokalforening til NJFF, understeke at dette har vi likevel ikke hatt og vil heller ikke få med måten NJFF har organisert det nye domsutvalget! Et utvalg som minner om «høyesterett – uten saksbehandlingsregler»!

  • All medlemshåndtering, ajourhold av instruktører og datalagring må foretas av foreningen selv. Tilgangen til å publisere på foreningssidene på njff.no vil falle bort.

Ved bortfall av dette vil nok andre løsninger i markedet tas i bruk og dette er
iverksatt.


Publisert

i

av

Stikkord: